50 29 Ledigen der straatkolken. 453 1234 612 tonnen In bijlage C. wordt aangegeven in welke straten privaat- tonnen voorkomen. De verwisseling der privaattonnen geschiedt met 5 wagens, waarvan 2 met twee paarden bespannen en met 1 vaartuig. De tonnen, opgehaald in Scheveningen, worden aangevoerd op den aschstaal aldaar, vanwaar het verdere vervoer naar den aschstaal te ’s-Gravenhage per spoor plaats heeft. Deze dienst wordt kosteloos voor belanghebbenden uit gevoerd; alleen voor zoover de bouwwerken betreft met dien verstande, dat de bouwer de aanschaffingskosten van de ton met toebehooren vergoedt. Hiervoor werd dit jaar f 396ontvangen. Behoudens het ledigen van eenige nog aanwezige vergaar- kolken van het oude rioolstelsel, worden door dezen dienst geen werkzaamheden aan het rioolstelsel verricht, anders dan het ledigen der straatkolken. Het schoonhouden der hoofdriolen geschiedt, evenals het opvisschen van drijvend vuil in de grachten, door de afdeeling Gemeente-Werken. Deze dienst werd tot voor korten tijd bezorgd door 18 paardenwagens, die den geheelen dag werkzaam waren. Even wel was het meer en meer noodig gebleken om den voor- middagdienst eenigzins te ontlasten ter wille van een goede verhouding in den voor- en namiddagdienst. Rekening hou dende met de wenschelijkheid om de werkzaamheden in straten, waar de uitvoering van dezen dienst na den middag storend kan zijn, zooveel mogelijk voor den middag te doen afloopen, werden in de afdeelingen, waar dit het geval was, gedurende geheele dagen modderwagens geplaatst, terwijl overigens dit werk, waar dit zonder bezwaar kon geschieden, werd uitgevoerd in den namiddag, wanneer over meer paarden en materieel kon beschikt worden. Zoodoende zijn thans werkzaam gedurende geheele dagen 13 wagens, van welke echter 8 vóór 9 uur afval der slagers nog niet geheel was doorgevoerd, zal in laatstgenoemden afvoer op andere wijze afzonderlijk voorzien worden, zoolang hieraan nog behoefte bestaat. Voorts worden privaattonnen geplaatst bij bouwwerken, wanneer dit wordt aangevraagd. Op het einde van dit jaar stonden in woningen (stad) in id. (Scheveningen). bij bouwwerken Totaal VERSLAG OPENBARE REINIGING. 169 n r> T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1130