50 31 Totaal B. Aflevering en afvoer. Wegens het verstrijken Van den 3-jaarlijkschen aanbestedings- termijn werd opnieuw voor den tijd van 3 jaar het weg voeren van het waardeloos vuil aanbesteed en gegund voor 48,4 cent per kub. meter aan de firma J. v. d. Elshout Czn., alhier, welke aannemer dit werk reeds gedurende 9 jaren uitvoert. Bezwaren., die omliggende Gemeenten ondervonden zouden hebben van deze wyze van afvoer van waardelooze stoffen, gaven aanleiding tot een correspondentie tusschen de dage- lljksche besturen dier Gemeenten en dat van ’s-Gravenhage met het gevolg, dat het College van Gedeputeerde Staten zich ten slotte in deze aangelegenheid heeft gemengd. Hoe wel dezerzijds werd erkend, dat dit afvoerstelsel niet meer beantwoordt aan de eischen des tijds, moest toch worden meegedeeld, dat de verlangde waarborgen tegen voorgekomen 60630 M3. 9588 3546 6266 80030 M3.' 80030 160060 M3. met de op 1 Januari 1908 in te voeren nieuwe loonregeling de bewerking der aangevoerde stoffen zelf ter hand te nemen, zoowel het sorteeren van afval als het verwerken tot mest stof, zoolang althans aan dit stelsel van afvoer nog behoefte bestaat. Als gevolg van den hinder, die voornamelijk in de buiten wijken werd ondervonden van het door particulieren storten van puin en afva), waarvoor in deze Gemeente geen andere gelegenheid bestond, werd door het College van Burgemeester en Wethouders besloten, om met ingang van 15 November voor belanghebbenden de gelegenheid te openen om niet schadelijke stoffen als puin, grond, zand, enz. op den asch- staal te doen brengen tegen vergoeding der kosten, die door dezen dienst weder moeten worden betaald voor den verderen afvoer. De aanvoer van voor de gezondheid schadelijke stof- blijft ten allen tijde vrij. Wegens het korte tijdsverloop kan nog niet gezegd worden of en in hoeverre deze maatregel aan de bezwaren tegemoet komt. Aangezien het bij dezen dienst niet gebruikelijk was, de aangevoerde hoeveelheden te noteeren, en eerst met 1 Juli hiermede werd aangevangen, is voor de jaarcijfers aangeno men dat het eerste en tweede halfjaar gelijk zjjn. Aangevoerd werden in het 2e halfjaar 1907: 29107 wagenvrachten huisasch en vuilnis, inhoud. 11535 veegvuil, 5597 rioolmodder, Diverse stoffen door particulieren Totaal 2e halfjaar le VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1132