r I I l I 32 Totaal Verrichten van werkzaamheden voor rekening van derden. Overeenkomstig artikel 1 der Verordening op de Openbare Reiniging, vastgesteld den len Juni 1886, geschiedt het op halen van asch en vuilnis van het huishouden afkomstig, het vegen en besproeien der straten aan de Gemeente in eigendom toebehoorende, het verwisselen der tonnen van het tonnenstelsel, het scheppen der kolken van de Gemeenteriolen vanwege de Gemeente. Het verrichten van allerlei werkzaamheden buiten boven genoemden kosteloozen dienst vallende en de Openbare Rei niging rakende, geschiedt op aanvrage en voor rekening van belanghebbenden, voor zoover de beschikbare middelen dit toelaten. Waar deze werkzaamheden het karakter hadden van gere geld terugkeerend genot of gebruik, werden deze reeds vroe- i misbruiken die zouden hebben bestaan in het lossen der stoffen in openbare wateren buiten deze Gemeente on mogelijk gegeven konden worden, zoodat tenslotte door Gede puteerde Staten genoegen genomen werd met de toezegging, dat in het bestek voor de nieuwe aanbesteding scherpere voorschriften zou’den worden gesteld en dat een andere wijze van afvoer in voorbereiding was. Gedurende het jaar 1907 werden op deze wijze afgevoerd 111962.71 M3., wat een uitgave vorderde van f 57584,73'/a- Afgeleverd werden: 18465 M3. straatmest met een opbrengst van 9635.30 463 M3. (Scheveningen). 231.50 37036 H.L. faecalien6308.65 diversen684.64*/2 f 16860 O9'/2 De aflevering in Scheveningen geschiedde in hoofdzaak aan de Duincommissie; die aan particulieren is niet noemenswaard. Aflevering van puin, asch en dergelijke stoffen ten behoeve van ophooging van terreinen ot aanleg- van straten, zooals die in andere Gemeenten voorkomt en daar een niet onbe belangrijke bate geeft, is in deze Gemeente onbekend. Van daar een kostbare afvoer van waardelooze stoffen in de plaats van baten. Hiertoe hebben medegewerkt 1°. het stelsel van gemengd ophalen, waardoor de asch onbruikbaar werd voor ophooging en het vuil onbruikbaar voor meststof en 2°. de ongunstige ligging van den aschstaal aan vaarwater dat de verzending met groote schepen uitsluit, zoodat deze dienst voor de aflevering aangewezen is op een klein gebied langs den Ouden Rijn. |i VERST,AG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1133