50 I 1 ger vastgelegd in een buitengewonen dienst, en geschiedt de betaling bij abonnement. Op het einde van 1907 waren er 504 abonnementen, t.w. 225 voor het afhalen van vuilnis, fabrieksafval enz., hetzij wegens den aard en de hoeveelheden der stoffen, hetzij in hofjes of in straten, die geen Gemeente-eigendom zijn 141 voor het afhalen van slachtafval; 137 voor het scheppen van kolken; 1 voor het vegen van particulier erf; Behoudens het afhalen van slachtafval, dat in de vroege morgenuren geschiedt, hebben deze werkzaamheden als regel plaats in den namiddag. Wegens werkzaamheden in abonnement werd in 1907 ont vangen een bedrag ad f 7.856.16. Aangezien het meerendeel der abonnementen reeds lange jaren loopt en in dien tijd niet is herzien, houden deze werk zaamheden, zoowel wegens de sedert gewijzigde hoeveelheden, als wegens verhooging van den loonstandaard, weinig ver band meer met de vergoeding, zoodat een-algemeene herzie ning noodig geworden is. Voor het verrichten van werkzaamheden buiten abonnement op aanvrage telkens, werd in 1907 ontvangen een bedrag ad f 2.601,99'/2. Voor het vervoer in buitengewonen dienst van stoffen, afkomstig van Gemeentelijke inrichtingen en plantsoenen, geschiedde tot dusverre geen betaling. Hoewel zulks op de Gemeente-Financiën geen invloed heeft, verdient het aanbe veling, terwille van een goed overzicht van de kosten van iederen dienst, om ook door andere Gemeente-instellingen en bedreven te doen betalen voor buitengewone diensten. Waar zulks in het belang is van de openbare gezondheid, wordt zooveel mogelijk de bemiddeling van dezen dienst geboden. In het voorjaar werd door het College van Burgemeester en Wethouders van de pensionneering van den vilder, die eertyds met het vervoer van dierenlijken en afgekeurd vleesch belast was, gebruik gemaakt om deze werkzaamheden aan de Openbare Reiniging op te dragen. Hiervoor is een nieuwe wagen in dienst gesteld, welke bediend wordt door een mede hiervoor aangestelden voerman die bekend is met het slagersvakde wagen is inwendig met zink beslagen voor een gemakkelijke reiniging en ontsmetting. Vergeleken bij het vroegere vervoer per handwagen is deze verbetering groot, terwijl de kosten nog lager zijn. Aangevoerd werden in'1907, blijkens Byl. D, totaal 91379 K.G. 33 VERSLAG OPENBARE REINIGING. 'j Inrichting tot verwerken van dierenlijken en afgekeurd vleesch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1134