I I 50 I I I; I 84 Totaal Totaal 194 patiënten, n n n n Ontsmetting. Met het oog op de omstandigheid, dat de leiding van de ontsmetting tot dusverre voor een deel berust bij den tijde- lijken Inspecteur ter bestrijding der Cholera, en door de Openbare Reiniging alleen wordt bezorgd de ontsmetting van goederen in den ontsmettingsoven met inbegrip van het ver voer en het verschaffen van personeel en materieel voor de ontsmetting van woningen, alsmede het vervoeren van Igders aan besmettelijke ziekten naar ziekeninrichtingen, wordt ook in verband met de voorgenomen instelling van een ontsmettingsdienst, in dit verslag thans volstaan met verwijzing naar dat van den tijdelijken inspecteur voornoemd, en alleen het volgende vermeld ter wille van een overzicht van de bemoeiingen dezerzijds. Gedurende 1907 werden vervoerd: naar het Gemeente Ziekenhuis naar het Roomsch Kath. Ziekenhuis naar het Kinder Ziekenhuis naar Bronovo 18 7 2 221 f 840.40 .^1.386.12 f 2.226.52 I f zoodat de bedrijfskosten door de inkomsten worden gedekt, echter niet de rente en aflossing van het aanlegkapitaal. Deze ontvangsten en uitgaven komen in de begrooting onder een afzonderlijk hoofdstuk voor en geven derhalve geen invloed op die der Openbare Reiniging. Deze hoeveelheid werd in de inrichting verwerkt tot vleeschmeel en vet. Geproduceerd werden: 17 309 K.G. vleeschmeel, 7 225 K.G. vet. Het vleeschmeel vond goeden aftrek; een groot deel 4 576 K.G. werd afgeleverd aan de Gemeente-Plant- soenen, terwijl het overige voornamelijk verkocht werd aan afnemers in Rijnland. Voor het vet worden elk halfjaar prijsaanbiedingen gevraagd. Door het uitnoodigen van meerdere firma’s kon de prijs, die zelden hooger kwam dan f10.per 100 K.G., gebracht wor den op f 22.in het eerste en f 19.75 in het tweede halfjaar. De opbrengst was in het geheel f 2.247.73. De kosten voor de bewerking bedroegen ongerekend die voor den aan voer: aan salarissen aan steenkolen, onderhoud, enz. VERSLAG OPENBARE REINIGING. K lp: v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1135