i Ib 50 B' 36 Financieel Overzicht. tegen f 133 44 12 106 10 1 401 maal. tf'. De ontvangsten bedragen in het geheel: in 1907 f 6308.65 - 9866.80 - 3404.41 684.64'/2 - 17553.65'/2 f 37818.16 In het geheel geschiedde alzoo ontsmetting, hetzy van de woningen, hetzij van de goederen of van beide, wegens: 95 maal. De ontvangsten bleven vrijwel stationnair, hoewel de op brengst der meststoffen jaarlijks een blyvende achteruitgang toont; de vermindering van de opbrengst der paardenmest bestaat in werkelijkheid niet; in tegenstelling met het vorige jaar wordt sedert 1 Mei gedurende het zomerseizoen een lager bedrag betaald, waartegenover in den winter een hooger bedrag staat. De totale ontvangsten bleven f 4381.84 achter bij de raming. De totale uitgaven waren begroot op f 481517.73 Deze bedroegen werkelijkf 480868.32 De uitgaven zijn aldus f 649.41 minder dan begroot was. Onder de uitgaven is begrepen het aan de firma J. v. d. Elshout Gzn. uitgekeerde bedrag ad f 1268.95, voor vergoeding der kosten van verzekering, alsmede het bedrag ad f2632.41 Aan faecale stoffen vuilnis paardenmest diversen verstrekte diensten Roodvonk Diptheritis Febris Typhoïdea. Typhus Tuberculose. Scabies, huidziekte Pokken Totaal fc in 1906. 6493.70 10738.— 4569.59'/2 716.53'/2 17477.52 f 89995.85 De totale kosten van de ontsmetting en het ziekenvervoer bedroegen, ongerekend de brandstoffen en de kosten van be spanning van rijtuigen en wagens f 4159,94, alzoo per be handeld geval gemiddeld f 10,37. Ook deze uitgaven hebben geen invloed op die van de Openbare Reiniging. Bovendien had nog ontsmetting plaats van 2 veestallen, waar mond- en klauwzeer geheerscht had. VERSLAG OPENBARE REINIGING. n r> n K. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1137