i 50 De Directeur der Openbare Reiniging, voor verhooging van de wedden der ambtenaren ingevolge de inwerkingtreding van de verordening betreffende het personeel, welke beide bedragen zoo noodig voor nadere regeling in de Gemeente-begrooting 1907 in aanmerking had den kunnen komen. Evenwel bleken die uit de gewone mid delen te kunnen worden betaald. Verder kunnen als buitengewone uitgaven worden aange merkt de uitbreiding met 10 paarden ten bedrage van f 5750.—; de installatie van electrisch licht op den aschstaal ad f 1758.80 en het voorschot aan de werklieden bij de invoering der pendagen ad f 2346.05’/2- Het bedrag, noodig voor de gewone 'exploitatiekosten, kan alzoo gesteld worden op f 467112.10'/2. De aanschaffing van verschillend materieel wordt niet als buitengewoon aangemerkt, aangezien op een jaarlijks terug- keerende aanschaffing van materieel gerekend zal moeten worden, zoowel wegens de uitbreiding van den dienst, als ter vervanging van het bestaande, om steeds aan de eischen des tijds te kunnen blijven voldoen. De exploitatiekosten bedroegen per jaar en per hoofd der bevolking f 1.83'/2, de ontvangsten bijna f 0.15 en de eerste na aftrek der laatste f 1.685. 31 VERSLAG OPENBARE REINIGING. V. de Groot. -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1138