i i ALPHABETISCH REGISTER. i 39 40 145 10 6 9 15 i w I. II. III. IV. 214 211 205 199 234 183 21 199 17 40 145 22 116 147 150 155 158 223 129 17 3 Aanbestedingen87, 106 en 124 Aanmonstering van scheepsvolk155 Academie v. Beeldende Kunsten, zie Onderwijs (Middelb.) (Verslag van den toestand der) Bijlage 25. Achterlijke kinderen (Onderwijs aan) Bijlage 42A en Agenten (Bevolkings-) Ambachtsschool, zie Onderwijs Middelbaar en Ambtenaren (Gemeente-) bij den Archivaris bij de Gemeenteapotheek bij den Gemeenteontvanger bij de Gemeenteplantsoenen bij de Keuring van vee en vleesch bij de Politie bij het Bouw- en Woningtoezicht bij de Brandweer bij het Havenwezen bij de Gemeentewerken ter Gemeentesecretarie van den Burgerlijken Stand Apotheek (Verslag v. Inspectores der gemeente-) Bijlage 17. (Personeel bij de gemeente-) Arbeid (Kamers van) Arbeidsbeurs, Bijlage 47. Archieven, Bijlage 41 en Archivaris Armbestuur (Verslag van het Burgerlijk) Bijlage 26: Bedeeldenblz. Bestedeling enhuis Verzorging Geneeskundige dienst Staat van ontvangsten en uitgaven Armenzorg (Vereeniging) Armwezen Arti et Industries (Vereeniging) Avondschool, verbonden aan de Ambachtsschool Baden (Zee-) o 5 fti H L Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1148