82-87 XVII. XVIII. 99—100 2 41 en 145 biz. Gemeentepolitie Gemeenteraad. (Besluiten en onderwerpen in den behandeld) (Commission uit den) (Leden van den) Gemeentesecretarie (ambtenaren ter) Gemeentesecretaris Gemeenteschulden (Staat der) (Overzicht van den stand der),Bijlage 9. Gemeentetelephoon, zie Telephoon. Gemeentewerken XV. XVI. 1 17 22 150 29 14 11 17 17 44 125 41 11 21 46 74 173 59 48 44 40 46 (Ambtenaren bij de)129 Gemeenteziekenhuis (Verslag betreffende het), Bijlage 16. Geneeskundige dienst, zie Armbestuur. Gevangenen Gezondheidscommissie (Verslag van de bevindingen en handelingen der), Bijlage 39: Hoofdstuk. I. Personalia en huishoudelijke zaken II. Algemeens beschouwingen Balans 31 December 1907 blz. 80—81 Verkorte Inventaris 31 Decem ber 1907 Overzicht van Uitbreiding, On derhoud en A fschrijving 1907 Bedrijfsrekening en Verant- woording-Buitengewone Ont vangsten 1907 Geboorten (Overzicht der), Bijlage I. Gebouwen (Verschillende Gemeente-) Geestelijken (Aantal) Gehuurde gebouwen Gekochte eigendommen Geldleeningen Geldmiddelen Gemeenteapotheek (Verslag van Inspectores der), Bijlage 17. (Personeel bij de) Gemeentebank van Leening, Bijlage 32, I. Gemeentebegraafplaats Gemeentebegrooting Gemeentebestuur Gemeenteboden Gemeenteëigendommen Gemeentemuseum (Verslag der Commissie van het) Bijlage 36. Gemeenteontvanger (ambtenaren bij den) ALPHABETISCH REGISTER. VI b. 88 89 2 5 Bladz. v. 1 verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1153