i III. 57 XII. 221 2 biz. 8 30 40 46 54 54 55 116 128 202 207 IF. f. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Hoofdstuk. Toestand van water, bodem en lucht en hetgeen tot verbetering is geschied Volkshuisvesting Woonkeeten Scholen, fabrieken en werkplaatsen Ziekten Geneeskundige armenverzorging Drinkwatervoorziening Levens- en Genotmiddelen Uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen Onderwerpen, niet vallende onder een der vorige hoofdstukken 192 en 196 229 201 187 188 112 223 223 184 224 42 41 139 200 Inkomsten TBegrooting van de en uitgaven der gemeente) 41 Inkwartiering167 Inrichting voor ooglijders141 Inrichtingen tot opleiding van onderwijzers van verschillenden aard 202 232 Grachten Grondbedrijf (Gemeentelijk) Gymnasium, zie Onderwijs (hooger) en Haagsche Kunstkring (Vereeniging) Handel, zie Kamer van Koophandel en Fabrieken. Handel en Scheepvaart en administratie (Bijz. school voor), zie Onderwijs (Middelbaar) en Handelscursus Handenarbeid (Onderwijs in) Haven (Visschers), Bijlage 46 en Havengeld, zie Visschershaven en Havenwezen (Personeel bij het) Herhalingsscholen, zie Onderwijs (Lager) en Hollandsche Ijzeren Spoorweg Mij Hondenbelasting Hoofdelijke Omslag (Verzamelstaat van het bedrag der kohieren van den). Bijlage 10. Hoofden van o. 1. scholen (Naamlijst van), Bijlage 21. Hooger Onderwijs, zie Onderwijs en Hoogere Burgerscholen, zie Onderwijs (Middelb.) en „Hoop” (Vereeniging de) Hulpbanken (Opgaven omtrent de), Bijlagen 32, II. Huwelijken (Overzicht der), Bijlagen 4. Hygiënisch Genootschap (Verslag van het), Bijlage 18. Idioten. (Gesticht voor minderj.) Industrieschool, zie Onderwijs (Middelbaar') en ALPHABETISCH REGISTER. 59 n n n n n n 39 198 VII Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1154