biz. 1 biz. 1 B. G. H. I. III. IV. V. c. D. E. F. 1 4 4 7 I. II. 3. 4. 4 5 6 14 28 29 32 1- 2. 8 8 gaande kinderen Staal van het getal der op 15 October kosteloos schoolgaande kinderen Staat van het getal leerlingen, die over 1907 de dagscholen hebben bezocht Algemeene tabel der lagere scholen, enz. Staat van het getal leer ling en, die overl 907 de herhalingsschool hebben bezocht Algemeene tabel der herhalingsscholen Staat van het getal leerlingen, verdeeld naar hunnen leeftijd, die op 15 October de dagscholen hebben bezocht Overzicht van den loop der bevolking aan de openbare scholen Staat, vermeldende de dagen, op welke handwerkonderwvjs aan de openbare scholen wordt gegeven Onderwijs (Hooger), Verslag van Curatoren van het Gym nasium), Bijlage 24. College van Curatoren De Wet tot regeling van het Hooger Onderwijs, organieke verorden ingen, reglementen, instruction, enz. Gebouw Personeel Aantal en leeftijd der leerlingen Uitkomsten der toelatingsexamens. Gedrag der leerlingen, gang en uit komsten van het onderwijs Uitkomsten van de overgangsexamens Samenstel der verordeningen, enz. be trekkelijk het gymnasium (bijl. I). Curatoren, leeraren en leerlingen (bijl. II). Uitslag der overgangsexamens (bijl. III en IV). Eindexamens (bijl. Fj- Onderwijs. (Verslag omtrent den toestand van het Lager), Bijlage 20: Mededeelingen van algemeenen aard Openbaar onderwijs'. 1. Besluiten het onderwijs betreffende j 2. Personeel ij 3. Leerlingen en onderwijs 4. Gebouwen en omgeving Bijzonder onderwijs Herhalingsscholen Plaatselijke Commissie van Toezicht Staat van het getal der op 15 October school Staat A. ALPHABETISCH REGISTER. X n W 6. n n n n n n n n n n 6 5. Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1157