f. I f- ALPHABETISCH REGISTER. biz. 1 5 n C. 9 n d. 20 e. 20 n n 21 9- n n n Verslag der Gem. bewaarscholen Geneeskundig toezicht op scholen Overzicht van de verzuimen van het personeel 21 22 11 13 15 141 74 e. 22 23 24 17 22 40 h. i. a. b. c. d. a. b. - XI Bladz. v. h. verslag. Bijl. K. L. blz. 15 16 19 M. Onderwijs. (Verslag omtrent den toestand van het Middel baar), Bijlage 23: Openbare scholen: Hoogere burgerschool met 3-j. c I 5-j. c. aan het Bleyenburg 5 j. c. aan de Stadhouderslaan 5-j. c. aan de Wald. Pyrm. K. voor meisjes Zeevaartkundige school te Scheveningen. Bijzondere scholen Academie van Beeldende Kunsten i Ambachtsschool Industrieschool voor meisjes Teekenschool van den Ned. R.-K. Volks bond van de Vereen, van den H. Vincentius van Paulo der Maatschappij tot Nut v. h. Algemeen te Scheveningen Middelbare School voor Handel en Ad ministratie ’s-Gravenh. vakschool voor meisjes Burger avondschool, Teekenschool van de Patronaatscommissie Commissie van Toezicht Staten van het onderwijzend personeel Onderwijzers enz. (Naamlijst van), Bijlage 21. Ongevallenverzekering. Bijlage 44. Ontsmetting, zie Beukema en Reiniging. Ontvanger (Gemeente-) (ambtenaren bij den) Ontvangsten door de gemeente Ontvangsten (Overzicht der over 1906), Bijlage 7. Ooglijders (Inrichting voor) Openbare gemeentegebouwen Reiniging, zie Reiniging. Opleiding van onderwijzers192 en 196 Overeenkomsten door de gemeente aangegaan 59 Overledenen (Overzicht der), Bijlagen 2, 5 en 6. Personeel (Onderwiizend), zie Onderwijs (Hooger) n' n {Lager).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1158