116 e. f 2500,— - 800,— - 1000- - 832,— - 832,— 832,— ongekend droog, hetgeen op hoog gelegen plaatsen zeer nadeelig werkte op den plantengroei. Het schoone najaarsweder was gunstig voor het rijpen van het jonge hout. Het personeel bij de Gemeenteplantsoenen bestond op 1 Januari 1908 uit: Rivieren, kanalen, vaarten en bijbehoorende werken, als: waterkeeringen. overlaten, lijnpaden, sluizen, duikers, beschoeiingen, los- en laadplaatsen, bruggen, enz. 1°. Grachten en vaarten. Het baggeren en op diepte houden van de vaarten en grachten geschiedde in eigen beheer. Er werd 8708 M3. grond en 17.336 M3. bagger uit de grachten verwijderd. Van de uitgebaggerde specie werd aan particulieren verkocht voor een bedrag van f 2172,terwijl ten dienste van de Openbare Reiniging voor een waarde van f 2023,75 werd afgeleverd. De baggerstalen achter de kweekerijen werden ver groot door het 5 M. Zuidwaarts verlengen van de Z.O.-sprank en het aanbrengen van 1 OOM. beschoeiing langs de N.O.-zijde van den Z.O. baggerstaal, ten einde te kunnen voorzien in het bestaande gebrek aan ruimte voor berging van bagger. Naar aanleiding van de wijze, waarop door omliggende Gemeenten wordt voorzien in den afvoer van riool- stoffen, waardoor het boezemwater wordt vervuild, welke vervuiling dreigt te niet te doen de maatregelen tot het nemen waarvan onze Gemeente kostbare werken maakte, werd in de Raadsvergadering van 27 Mei be sloten tot het zenden van een adres aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, verzoekende wel te willen een Directeur een klerk een opzichter 2‘b klasse een een chef-bloemist een chef-boomkweeker Jaarwedde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 116