117 Onder 3.431.162 490.166 bevorderen het zoo spoedig mogelijk tot stand komen van een wettelijke regeling ter voorziening in de ver vuiling van openbare wateren. 2°. V a a r t v e r b e t e r i n g. Het verbreede plantsoen langs het Oostelijk deel der Laak (zie Gemeenteverslag over 1906 blz. 111) werd uitgevoerd volgens bestek no. 25. Van de volgens Raadsbesluit van 7 Januari door te trekken Laakhaven (zie sub b 1"), kwam het gedeelte tusschen de beide basculebruggen en de zijhaven, ter totale lengte van 900 M. in uitvoering: het werk werd den 3en October aan besteed volgens bestek no. 43. 3". Water verversching. Aangaande de exploitatie en het onderhoud van de werken der waterverversching valt het volgende mede te deelen De in zee geloosde hoeveelheid water bedroeg: in Januari Februari Maart April Mei Te zamen dat is gemiddeld de geloosde 11.091.060 M:’. 13.155.188 14.659.737 15.770.985 19.338.111 74.015.081 MT, 14.803.016 per maand, week, etmaal. hoeveelheden zijn begrepen 7.3OO.8OO M3., welke gedurende de maand Mei, voor rekening van de Gemeente, kunstmatig zijn opgebracht, ten einde het grachtwater vóór den zomer zooveel mogelijk te ververschen. Niet geloosd werd gedurende de periode der natuurlijke loozingen van 1 Januari tot ultimo April, wegens te hooge zeestanden, bij 25 getijden, wegens vorst bij 9 getijden en wegens verwisseling der deuren van de sluis in de Loosduinsche Vaart, bij 1 getij. Op 1 Juni werd ingevolge de vergunningsvoorwaarden van Delfland de, den len Mei aangevangen, kunstmatige loozing voortgezet. Het stoomgemaal werkte tot 1 October dag en nacht met vol vermogen, waardoor een voortdurende stroom in de grachten werd onderhouden. of n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 117