- 118 577.058 Onder de geloosde 43,484.571 14.494.857 3.308.609 472.658 Den len October werd de bemaling gestaakt. De natuurlijke loozingen hadden, met uitzondering van sommige dagen, waarop loozing door te hooge zeestanden (13 getijden), wegens beproeving der vernieuwde boven- vloeddeuren van de binnensluis (1 getij) en wegens het wegspuien van het overtollige zand uit de buitenhaven (3 getijden), werd belet, geregeld plaats tot den laatsten dag van het jaar. De in zee geloosde hoeveelheid bedroeg: in October November. December Te zamen dat is gemiddeld of De hoeveelheid in zee geloosd water bedroeg: in Juni Juli Augustus September Te zamen of gemiddeld 14.903.055 M3. 14.559.267 14.022.249 M3., per maand, week, etmaal. 18.578.236 M3. 17.635.678 17.313.975 16.873.275^ 70.401.164 M3., per etmaal. hoeveelheden zijn begrepen 878.400 M3., welke 11—14 December kunstmatig zijn opgebracht voor rekening van de Gemeente, toen wegens eene belangrijke verzanding in de buitenhaven de natuurlijke spuiing zoo goed als gestremd was. Door hooge opmaling van den voorboezem, kon het zand, na opening der zeesluis, met kracht worden verwijderd. In het geheel zijn in 1907 geloosd 187.900.816 M3. Evenals in de voorgaande jaren werden de gewone onderhoudswerken in eigen beheer uitgevoerd. De werken bestonden in hoofdzaak uit het volgende: het opruimen van de dammen in de Noordelijke zee- sluisopening (zie vorige jaarverslag blz. 114), waarmede men den 8en Januari gereed kwam, waarna deze ope ning weer in gebruik gesteld werd; het maken van een rijzenbed, groot 60 M2., bij het J?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 118