120 ’s Rijks Waterstaat. Voor zooverre is na te gaan, gaf de beproeving bevredigende resultatenhet officieele rapport der militaire autoriteiten over deze resultaten doet nog op zich wachten. De ponton ligt in de binnen haven in een der ducdalvenrijen vastgemeerd. Het baggerwerk ter verdieping van den ingang van de binnenvoorhaven tot 3.26 M. 4- D.P. liep den 3en April ten einde. Het Oostelijk deel van het vak tusschen de ducdalven, dat in het vorige jaar nog niet werd ver diept, werd dit jaar mede tot 3.50 M. 4-D.P. uitgebaggerd, waarmede de verdieping der geheele haven gereed kwam op den 14en Juni. Voor het op diepte brengen van den ingang der binnen voorhaven werd 16.151 M3., voor het op diepte houden na den 3en April 11.458 M3.- en voor het uitbaggeren van het vak tusschen de duet dal ven 10.978 M3., in het geheel in den loop van he, jaar dus 38.587 M3. baggerwerk verricht, alles in de vaartuigen gemeten: het baggerwerk vorderde, een uit gaaf van f 9646,75. Het baggerwerk werd uitgevoerd met een zandzuiger door G. A. van Hattem te Sliedrecht. De herstelling der door den storm op 12 Maart 1906 veroorzaakte schade aan de muren ter weerszijden van den ingang der binnenvoorhaven (zie blz. 114 van het Gemeenteverslag over 1906) kwam den 24en Januari gereed. Het verbreeden der loopbrug, vermeld op blz. 115 van het Verslag over 1906, kwam in Mei gereed, tegelijk met het aanbrengen van een tweede hoogwatergording langs het remmingwerk aan de Z.O.zijde der binnen haven. De in de gebogen gedeelten der havenmuren, bij den ingang naar de binnenhaven en bij de sleephelling, ont stane 9 krimpscheuren, waardoor het achtergelegen zand kon wegloopen en verzakking van de bestratingen achter de muren kon ontstaan, werden dicht gemaakt; dit werk werd ondershands opgedragen aan S. Schoon- boom te Voorburg voor f 5356,en kwam gereed den 17en Augustus. Aan de N.O zijde van den ingang der binnenvoorhaven bij de seininrichting werd aan den bovenkant der steenglooiing op 7 M. D.P., bij wijze van proef, over 70 M. lengte een gecreosoteerd dennenhouten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 120