121 dam wand geplaatst, teneinde de oploopende golven bij stormvloeden te keeren. Belangrijke stormvloeden kwamen, na het tijdstip, waarop de damwand was geplaatst, niet meer voor, zoodat nog niet kon be oordeeld worden of deze waterkeering aan het doel beantwoordt. Een gedeelte ioswal langs den kaaimuur en een ge deelte bij den Noordhoek der binnenhaven werden herstraat. Langs de N.W.zijde der terreinen van de binnenhaven werd ongeveer 300 M. afrastering met puntdraad ge plaatst. Voor aanleg van voetpaden en op plaatsen, waar zandverstuiving niet door helmbeplanting was tegen te gaan, werd een verharding met koolasch aangebracht. Het voetpad tusschen den Noordhoek der binnenhaven en de Vuurbaakstraat werd van stuifzand ontdaan, op nieuw verhard met betonstukken en koolasch en rondom behoorlijk met helm en rijshout tegen verstuiving voorzien. Aan den teen van het buitenbeloop der steenglooiing aan de ZAV.zijde in de buitenhaven, had eenige ont gronding langs de perkoenpalen plaats; hierin werd voorzien door het aanbrengen van een rijzenbed met steenbestorting. In verband hiermede werd ongeveer 200 M2. steen glooiing herzet. Eenige ontgronding had plaats langs den teen van de sleephelling, waarin voorzien werd door bestorting met ongeveer 200 M3. keienpuin. De ducdalven, remmingwerken, enz. werden geteerd, het ijzerwerk werd geverfd. Den Hen Juni is de Directiekeet der Gemeente werken als havenkantoor in gebruik genomen en een gedeelte van het havenkantoor bij de Directie der Gemeentewerken in gebruik gekomen. De daarvoor noodige veranderingen in die gebouwen, uitgevoerd door den onderhoudsaannemer C. van Leeuwen, vor derden eene uitgaaf van f 365, Het rondom van buiten verven van het havenkantoor en van de keet der Gemeentewerken geschiedde volgens bestek no. 12 door den aannemer C. van Leeuwen. Ten behoeve van de loskraan werden 4 rails geleverd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 121