123 6". D ii in en. 7". Bij Raadsbesluit van 9 December is tot den Z.Weste- lijke doortrekking van den strandmuur naar de Visschers- haven besloten, (zie sub b, 1°). De uitgaven voor de werken bedoeld onder letter d en e sub B, met uitzondering van die in verband staande met de uitvoering van stratenplannen of be grepen in de overige, sub B reeds genoemde uitgaven, bedroegen De duinen langs het strand werden in het voorjaar voor een gedeelte opnieuw met helm beplant en in het najaar werd de versterking met op elkaar gestapelde lagen zandzakken bij de Gedenknaald vernieuwdhelm- beplantingen en draadafrasteringen werden zooveel mogelijk in goeden staat onderhouden. Het natte strand bij de strandpalen nos. 99 en 100, en het geheele strand bij strandpaal no. 101, werd eenigszins verhoogd; overigens bleef het strand vrijwel stationnair. Kaaimuren en beschoeiingen. Het onderhoud van de kaaimuren en beschoeiingen geschiedde in eigen beheer; de onderhoudswerken be stonden in het vernieuwen of invoegen van verschil lende vakken muurwerk en van rollagen, en het ver nieuwen van verteerde beschoeiïngpalen en planken. De gemetselde trap in den kaaimuur aan het begin van den Loosduinschen Weg, werd opgeruimd, omdat deze gevaar opleverde voor het verkeer. Het wed aan de Prinsessegracht tegenover de Casuarie- straat werd opgeruimd. Langs het Kanaal en de Ilaringkade werd over een lengte van 535 M. een gedeelte voetschoeiïng met steen glooiing vernieuwd: aan de westzijde van de Nassaulaan tusschen de Sophialaan en de Javastraat werd langs de Beek een soortgelijke oevervoorziening over een lengte van 155,50 M. vernieuwd. Aan de Laakhaven werd, in aansluiting aan de beide in uitvoering zijnde basculebruggen, 166 M. kaaimuur gemaakt, terwijl een lengte kaaimuur van 1740 M. langs de nieuwe gedeelten der haven werd aanbesteed. (Zie ook sub e, 2°).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 123