127 Ter beveiliging van de gedeelten enkel spoor in de poorten van het Binnenhof werd een automatische sein- inrichting aangebracht, ontworpen en uitgevoerd door den ingenieur J. W. H. Uytenbogaert te ’s-Gravenhage, voor f 3941,—. Door den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten werd met ingang van 20 Juni de maximum snelheid voor de stoomtram ’s-GravenhageScheveningen der H. IJ. S. M. bepaald op 5 K.M. bij den overweg ChasséstraatNe w ton straat 15 K.M. bij den overweg Stadhoudersplein, met dien verstande, dat de snelheid moet worden beperkt tot 10 K.M., indien de tram niet is voorzien van een door gaande automatische rem, werkende op de assen van alle wagens'. In de Raadsvergadering van 26 Augustus werd vast gesteld een verordening omtrent den dienst en hetgebruik van den stoomtramweg der H. IJ. S. M. voor zooveel betreft het kruispunt met de Laan van Meerdervoort. In de Raadsvergadering van 27 Mei werden Burge meester en Wethouders gemachtigd om te aanvaarden een vergunning van den Minister van Waterstaat tot het plaatsen en hebben van een wachthuisje voor per soneel op het voorplein van het station van de Hol- landsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. In de Raadsvergadering van 21 October werd besloten eene ruiling van grond met de Maatschappij „Houtrust” aan te gaan ten behoeve van uitbreiding van de remise aan de Laan van Meerdervoort. Het maken van de uitbreiding dezer remisie werd opgedragen aan H. H. van Riemsdijk en J. J. Cos, voor f 112.450,—. Het leveren van een complex wissels en kruisingen ten behoeve van bovenbedoelde uitbreiding, werd op gedragen aan Hadfield’s Steel Foundry Co. Ltd. te Sheffield, voor f 7780, De proef met automatische wisselverzetters werd voort gezet door het aanbrengen van nog twee zulke toestellen, een van de Siemens-Schuckert-Werke te Berlijn en een van de Internationale Electriciteits-Maatschappij te Amsterdam, zoodat thans 4 automatische wissels aan wezig zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 127