128 Verschillende zaken. j- Aankoop voormalige Geschutgieterij. 1°. 2°. Gemeen t e-e igendom m e n. En motie van den heer Mr. Bik,, bedoelende instelling van een zelfstandige exploitatie en beheer van het „Ge meentelijk Grondbedrijf”, maakte in de Raadsvergade ringen van 14, 21 en 28 Januari en van 4 Februari een punt van bespreking uit. Een beslissing dienaan gaande werd niet genomen. In Mei werden door Burge meester en Wethouders voorstellen gedaan, beoogende de instelling van een grondbedrijf als bovenbedoeld. In de Raadsvergadering van 8 Juli werd besloten de betreffende voorstellen eerst in de Afdeelingen te be handelen. Naar aanleiding van een door Burgemeester en Wethouders gevoerde correspondentie met Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland, werd de behandeling in de Afdeelingen aangehouden. Ten aanzien van de overname door de Gemeente van een gedeelte van het gebouw der voormalige Kanon gieterij, werd van wege den Minister van Oorlog de mededeeling ontvangen, dat van het voornemen om die overdracht te bevorderen door Zijne Excellentie is afgezien. Het gedeelte den HaagScheveningen van de lijn der Zuid Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij kwam, behoudens de electrische geleidingen, gereed en werd voor tractie met stoomlocomotieven in exploi tatie genomen. Het stationsgebouw te Scheveningen werd in gebruik genomen: met den aanbouw van het station den Haag der H. LI. S. M. ten behoeve der Z. H. E. S. M. werd een aanvang gemaakt. Het stationsgebouw aan de Laan van Nieuw Oost-Indië kwam gereed. In de Raadsvergadering van 11 November werd be sloten te verklaren, dat de voorwaarden van erfpachts- uitgifte van een verder deel der bij de Z. H. E. S. M. in erfpacht zijnde gronden zijn verleend, voor zoolang de grond gebruikt zal worden voor de werken, noodig voor de exploitatie van haar spoorweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 128