129 3°. Volksspeelterreinen. 4°. Openbaar Slachthuis. C. Personeel bij de Gemeentewerken. dienst der Gemeentewerken gescheiden en tot een af zonderlijken dienst ingericht. In de Raadsvergadering van 10 Juni werd een bedrag van f2.227.000,beschikbaar gesteld voor den bouw van het Slachthuis. Voor het leveren en installeeren van de koelinstallatie, enz. werden prijsopgaven gevraagd; bij Raadsbesluit van 16 December werd bepaald, dat electrische be weegkracht zal worden gebezigd. Het gereedmaken van de bestedingsstukken is met kracht ter hand genomen. Aan de Vereeniging „Haagsche Volksspeelterreinen” werd tegen betaling van een jaarlijksche recognitie van f 1,het gebruik afgestaan van een Gemeente- terrein tusschen de Gaslaan en de Hondiusstraat en van eenige oude gymnastiektoestellen. Ter tegemoetkoming in de voor rekening van de Ver eeniging komende kosten van onderhoud der door de Gemeente op het terrein te plaatsen gebouwen en af rasteringen, werd aan de Vereeniging een jaarlijksche subsidie van f 1000,uit de Gemeentekas toegekend. Tot een en ander werd besloten in de Raadsver gadering van 27 Mei. In de Raadsvergaderingen van 14, 21 en 28 Januari en 4 Februari werd behandeld de in 1904 ingediende motie van de heeren Edersheim c.s., betreffende de organisatie van den dienst der Publieke Werken; deze motie werd verworpen, doch aangenomen een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot uitbreiding van het personeel der Gemeentewerken. In dezelfde ver gaderingen kwam in behandeling een motie van de heeren de Wilde c.s., betreffende het beheer der Ge- meente-plantsoenen (zie Gemeenteverslag 1906 blz. 126), welke in laatstgenoemde vergadering werd aangenomen. Dientengevolge werd de afdeeling Plantsoenen van den 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 129