130 het jaar 1907 hadden de volgende J. L. Boender, W. A. A. In de vergadering van 8 April werd besloten tot een wijziging van de Verordening van het personeel van de Gemeentewerken (Verzameling No. 25 van 1906), als gevolg van het Raadsbesluit van 4 Februari tot uit breiding van het personeel. De administratieve regeling uit bovengenoemde ver ordening voortspruitende, kwam in April tot stand en werd ingevoerd met ingang van 1 Januari 1906. -- In den loop van mutatiën plaats. Bevorderd werden met ingang van 1 Januari 1907 tot opzichter le klasse, de opzichter 2e klasse W. Ph. A. Knijff, tot opzichter- teekenaar le klasse, de opzichter-teekenaars 2e klasse M. J. Geeverding, C. L. de Bas, S. Zijlstra. J. R. Kampf en A. G. H. M. Derkzen van Angereri; tot le klerk, de 2e klerk A. van Eist, met ingang van 1 Mei 1907. tot ingenieur afdeelings- chef, de ingenieur P. Bakker Schut; tot ingenieur, de adjunct-ingenieur C. B. J. Walland; met ingang van 1 Juli 1907, tot hoofdopzichter, de opzichter le klasse A. Beis; met ingang van 1 October 1907, tot magazijncontroleur, de schrijver J. A. D. Dankelman, en na het op 18 en 19 Juli 1907 gehouden examen tot 2e klerk, de schrijvers d. Horst, A. G. P. Valken, N. Bernard, A. L. Brandhorst, P. de Gelder, S. B. Markus, H. C. M. van Benthem, F. G. P. Hofman, J.T. J. de Vlieger en J. J. Oristiaanse. Aangesteld werden met ingang van 1 Januari 1907, tot onderbaas J. van Zon en A. J. v. d. Berg; met ingang van 2 April 1907, tot tijdelijk schrijver J. P. M. C. Soeters, welke benoeming met ingang van 1 December 1907 voor één jaar werd gecontinueerd; met ingang van 1 Augustus 1907, tot opzichter-teeke- naar gedurende den bouw’ van het Openbaar Slachthuis, A. J. Scherpenhuizen met ingang van 15 October 1907, voor den tijd van één jaar, tot adjunct-architect E. Jacobs. Eervol ontslag uit den dienst, met ingang van 15 Februari 1907, werd verleend aan t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 130