134 f 860 een 804 een 752 een HOOFDSTUK Vla. Medische Politie. I. II. Heerschende ziekten. In verband met de bepaling der wet van 4 December 1872 (Staatsblad No. 134), zooals zij luidt na de daarin gebrachte wijzigingen bij de wet van 21 Juli 1899, (Staatsblad No. 166), werden de navolgende aangiften van besmettelijke ziekten gedaan: Toestanden, welke invloed kunnen uitoefenen op de volksgezondheid. twee 2e machinisten, ieder en vrij vuur, berekend a f 50. 2e machinist en vrije woning, vuur en licht, berekend a f 180. 2de machinist en vrije woning, vuur en licht, berekend a f 180. 2e machinist en vrije woning, vuur en licht, berekend a f 180. 990 a. Omtrent de exploitatie van de openbare reiniging verwijzen wij naar het uitvoerig verslag van den Direc teur van dien tak van dienst, opgenomen onder de bijlagen, genummerd 50. b. Een beknopt overzicht betreffende de ontsmetting van gemeentewege van woningen, goederen enz. en het vernietigen van sommige besmette voorwerpen treft men aan in evengenoemde bijlage. c. Mededeelingen omtrent de wateren en hunne ver- versching en de genomen maatregelen tot verbetering daarvan, treft men aan in Hoofdstuk V, sub B, e, 3. d. Omtrent het toezicht op de riolen, secreten en urinoirs, verwijzen wij naar de mededeelingen, voor komende onder Hoofdstuk V, sub B, b, 2 en 5. >9 Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 134