135 III. Begraafplaatsen. I IV. Gast en Ziekenhuizen Typhus-abdominalis 1 Febris typhoïdea 34 Diphtheritis236 Roodvonk309 De loop dier ziekten over de verschillende maanden en naar de verschillende straten treft men aan in de tabel, opgenomen als bijlage 13. Verder verwijzen wij naar het verslag van de ver richtingen en bevindingen van den tijdelijken Inspecteur ter bestrijding der Cholera (zie bijlage No. 14). Wat het gemeenteziekenhuis betreft, verwijzen wij naar het verslag van de Commissie van bijstand in het beheer van -het gemeenteziekenhuis, waarbij een uit voerig rapport van den geneesheer-directeur is gevoegd, opgenomen als bijlage 16. Betreffende het ziekenhuis van den H. Joannes de Deo, het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen en 1°. Eenige bijzonderheden betreffende de Algemeene Begraafplaats treft men aan onder Hoofdstuk V, B, f, alwaar tevens wordt aangetroften eene opgave van het aantal grafkelders en graven, welke in gebruik zijn afge staan, zoomede de opbrengst van de begrafenisrechten. 2°. In het afgeloopen jaar werden begraven: op de algemeene burgerlijke begraafplaats 1487 lijken op de bijzondere begraafplaats der Roomsch-Katho- lieke gemeente 1114 lijken: op die der Nederlandsch-Israëlietische gemeente aan den Scheveningscheweg de lijken van 5 mannen, 4 vrouwen, 12 kinderen en 4 levenloos geborenen en op de begraafplaats aan den Leidschen straatweg de lijken van 22 mannelijke en 30 vrouwelijke personen en het lijkje van een levenloos geborene; op die der Nederlandsch-Portugeesch-Israëlietische gemeente de lijken van 2 mannen en 2 kinderen, terwijl op de begraafplaats „Ter Navolging” te Scheveningen één teraardebestelling plaats had. en Krankzinnigengestichten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 135