136 Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo. 1°. in eene het gesticht voor minderjarige idioten, ontvingen wij de volgende opgaven: 764 600 87 77 1330 1046 155 129 20242 vrouwen 28431 ongeneesl. 17010 te zamen 65683 Op 1 Januari 1907 waren in verpleging 49 ongenees lijke vrouwener werden in den loop des jaars 6 op genomen, terwijl 8 overleden en 2 de inrichting ver lieten, zoodat er op 31 December aanwezig waren 45. De ondervinding heeft, ook in het afgeloopen jaar, doen zien, dat de uitbreiding van het Ziekenhuis, welke thans als voltooid kan worden beschouwd, dringende behoefte heeft voorzien. De genees- en heelkundige dienst in het Ziekenhuis bleef waargenomen door de heeren Dr. J. G. Mastboom, Dr. M. Rutgers en Dr. H. F. P. Maasland. De inwonende geneesheer Dr. G. J. Sala werd in den loop des jaars, overeenkomstig zijn verzoek, op eervolle wijze van zijn taak ontheven, terwijl ook Dr. Sanders door uitbreiding van praktijk niet verder zijn diensten aan het Ziekenhuis kon blijven wijden. Als inwonende geneesheeren werden te hunner vervanging aangesteld Dr. J. Th. M. Koek en Dr. E. Tasset. Aan het Bestuur ontviel op 4 Juni door den doodde heer G. G. W. van den Bergh, die als penningmeester werd opgevolgd door den heer J. B. J. Cruijt, terwijl 79 511 685 1196 Het getal verpleegdagen bedroeg voor de mannen n n n n Op 1 Januari 1907 waren in verpleging 55 79 134 in 1907 opgenomen ontslagen als hersteld of verbeterd 446 overleden68 op 31 December 1907 bleven in verpleging 52 Mann. Vrouw. Totaal I alzoo verpleegd in 1907 566

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 136