f| 141 van D. M. Cenijn, hadden geregeld plaats. Er werden 1349 kinderen ingeschreven. Evenals vorige jaren werd ook nu voor zieke zuige lingen voedsel verstrekt, in de inrichting gereed gemaakt. De nieuwe regeling onder den heer D. M. Cenijn, als Geneesheer-Directeur en de voortgezette leiding van Mej. van Deinse, bijgestaan door de hoofdverpleegster Mejonkvr. Rethaan Macaré en door de overige zusters, werkte uitnemend. De Vereeniging genoot een subsidie van f500,-van de Gemeente. De rekening over 1906 sloot met een nadeelig saldo f 5826,385. In de Inrichting voor Ooglijders werden in het afge- loopen jaar 4177 patiënten behandeld, waarvan er 144, n.l. 83 mannen en 66 vrouwen, met 3072 verpleeg- dagen, in de inrichting werden opgenomen. Er werden 46 patiënten met 954 verpleegdagen geheel kosteloos verpleegd, terwijl 17 patiënten met 569 verpleegdagen een klein gedeelte der verpleegskosten betaalden. Mejuffrouw M. A. Adriani bleef als directrice, de heer dr. M. J. Bouvin als geneesheer-directeur en dr. C. H. Hazewinkel als plaatsvervangend geneesheer-directeur werkzaam; dr. J. R. van Geuns is mede als oogarts aan de inrichting verbonden. De inrichting genoot een subsidie van f 1500,- de Gemeente. De Vereeniging Algemeene Haagsche Polikliniek telde aan het einde van het vereenigingsjaar 1906—1907 79 leden en 159 contribuanten. Daartoe in staat gesteld door eene belangrijke schenking bij testamentaire beschikking werd dit jaar begonnen met het voor de helft afbreken van het oude gebouw aan de Prinsegracht en met den bouw van een nieuw gebouw in den tuin en op de door afbraak vrijgekomen ruimte. Op den lsten April 1908 hoopt men het gebouw te kunnen betrekken. Ook dit jaar hebben de werkzaamheden zich wederom belangrijk uitgebreid. Er werden toch voor alle afdee- Üngen te zamen ingeschreven: 5965 patiënten en be droeg het aantal verleende consulten: 28424: terwijl, gelijk hieronder nader blijkt, enkele afdeelingen werden 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 141