142 dr. W. N. Bessem. Röntgen- Gynae- en jR Kinderziekten M aag- en Inge wandsziekten Idem Huidziekten Orthopaedie en massage Zenuwziekten Tandheelkunde - - - uitgebreid en een geheele nieuwe, voor lijders aan Tuberculose, werd in het leven geroepen. Als steeds werd drie maal per week zitting gehouden voor kinderen lijdende aan hoofdzeer. Röntgen-bestra lingen werden 75 maal verricht, terwijl 29 Röntgen- photographieën werden genomen. In het afgeloopen boekjaar w'erden aan armlastigen van de gemeente door het Burgerlijk Armbestuur 1338 briefjes voor behandeling aan de inrichting verstrekt en werden 546 schoolkinderen ingeschreven. De nieuwe afdeeling voor Tuberculose staat onder leiding van den heer W. J. van Gorkom, Arts. De af deeling Tandheelkunde werd uitgebreid, zoodat thans deze afdeeling alleen drie tandartsen telt, die ieder tweemaal per week zitting houden. De nieuw benoemden zijn de heeren Dr. Réthy en Dr. Roelants. Mede werd uitgebreid de afd. voor Blaas- en Nierziekten en werd aan deze afdeeling verbonden Dr. van Houtum. Dr. N. Bessem werd definitief als hoofd der afd. Chirurgie benoemd ter vervanging van Dr. Maasland. De afdeeling Oogheelkunde en de afdeeling Keel-, Neus- en Ooglijden moesten, ingevolge de werkzaam heden aan de verbouwing verbonden, tijdelijk elders, en wel in perceel Prinsegracht 112, onder dak worden gebracht. De afdeelingen zijn thans als volgt verdeeld: Heelkunde Heelkunde en techniek Verloskunde cologie. Oogheelkunde Neus-, keel- en oorziekten Nier- en blaasziekten dr. D. H. van der Goot. Jhr. dr. N. .1. Pompe van Meerdervoort. dr. J. Noyon. dr. E. Vogelpoel. dr. J. H. Banken en dr. G. van Houtum. dr. P. H. Rosenstein. J. M. Valk, H. Réthy en J. Roelants. dr. A. L. Prins. dr. J. de Groot. dr. Y. A. van Popta. dr. G. J. Teljer. dr. G. H. van Dissel. feS?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 142