1 1 ir I I 143 TuberculoseW. J. van Gorkom. De Vereeniging ontving in het afgeloopen jaar een subsidie van de Gemeente van f 1500,— Uit het zestiende jaarverslag der „Vereeniging 's-Gra- venhaagsche Wijkverpleging” stippen wij aan, dat op de spreekuren der Doctoren zich aanmeldden 949 patiënten, aan wie 6767 consulten werden gegeven. Deze patiënten werden door de directrice en de zusters 17765 malen in het wijkgebouw nabehandeld. 445 patiënten werden in eigen woning verpleegd, waartoe 12894 bezoeken werden afgelegd, waarvan 8881 kosteloos bij onver- mogenden. Dit jaar werden 3710 zout- en zemelbaden en 668 voet- en sodabaden gegeven. Aan versterkende middelen werden uitgereikt: 3612 eieren, 5563 liter melk, 1130 portiën eten en 350 spijsbons. De medische werkzaamheden werden weder geleid door de heeren dr. A. G. H. Mulleren dr. K. Polano. Door dr. C. H. Stratz werd wekelijks een kosteloos spreekuur gehouden; aan 138 patiënten werden 3450 consulten gegeven. Het verplegingswerk geschiedde door de direc trice, mej. M. van Elden, en 5 zusters. Ook dit jaar werd w’eder door de ’s-Gravenhaagsche Vereeniging voor Koepokinenting de gelegenheid tot inenten gegeven in het Wijklokaal; er werden 1376 kinderen gevaccineerd. Aan bijdragen werd ontvangen f 4051,aan giften f 2039,20; de tariefsverpleging gaf een opbrengst van f 1913,95, terwijl de Gemeente een subsidie verleende van f 500,De uitgaven bedroegen f 8154,005, de rekening sloot met een voordeelig saldo van f 103,84. Het Bestuur van de Wijkverpleging Twentstraat” deelde ons mede, dat van 1 Januari tot 31 December op de spreekuren van dr. Tückerman 4305 consulten werden gegeven aan 1073 patiënten, waaronder 612 stads patiënten. Door de zusters werd in het lokaal 7551 maal hulp verleend, die 6052 maal ten behoeve van stadspatiënten gegeven wrerd, waaronder 4970 verbanden begrepen zijn. Er werden 4320 bezoeken aan huis ge bracht en 1684 baden verstrekt. Aan deze instelling werd door de Gemeente een sub sidie verleend van f 300,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 143