144 Aan de polikliniek der Vereeniging voor Ziekenverpleging te Scheveningen werden 11539 consulten gegeven dooi de geneeskundigen en door de zusters werden in 768 gezinnen 9267 bezoeken afgelegd. 32973 personen werden behandeld, 21914 verbanden gelegd en 2668 baden gebruikt, 6256 portiën eten wer den verstrekt aan zwakken en herstellenden, bovendien werden uitgedeeld 6632,5 liter melk, 8532 eieren en 1091 portiën soep. Aan het lokaal werden 14119 per sonen gevoed. Verder werden nog uitgedeeld 591 kleding stukken, 31 stuks beddegoed en 1207 diverse artikelen. Het aantal vehplegingsartikelen, in bruikleen afgestaan, bedroeg 1163, terwijl 1302 boeken werden uitgeleend. Er vertoefden in de inrichting gedurende de zomer maanden 38 terras-patiënten, met 2096 verpleegdagen. De Vereeniging genoot een subsidie van f 1000, van de Gemeente. Blijkens het een-en-twintigste jaarverslag der Vereeni ging Diaconessenarbeid in Wijk VIII der Nederduitsch- Hervormde Gemeente (November 19061907), werd in haar Wijkgebouw, Tollensstraat 99/101, als naar gewoonte door dr. A. A. Korteweg en den Gemeente-geneesheer dr. K. van der Slooten, tweemaal ’s weeks een spreek uur gehouden. Deze spreekuren werden door 747 pa tiënten bezocht, terwijl 5267 consulten zijn gegeven. Twee zusters uit het Diaconessenhuis, bijgestaan door twee hulpzusters, waren in het gebouw bezig of be zochten huiszittende kranken. In de lighal, aan het Wijk gebouw verbonden, werden gedurende korter of langer tijd een zestigtal patiënten verpleegd, terwijl een deel dier patiënten in de zomermaanden wederom, onder ver trouwd geleide, geregeld naar Scheveningen ging. Buiten de spreekuren werden in het Wijkgebouw 2333 baden ver strekt en is daar 11283 maal en aan huiszittenden bij 8237 bezoeken 7042 maal bijstand verleend, üitgereikt wer den, behalve 6177 portiën waring spijs, 9239 liter melk, 7318 eieren, kruidenierswaren, kleedingstukken, enz. De bibliotheek gaf 4683 boeken ter lezing. Door middel van de afdeeling „Dorcas” werd wederom naaiwerk verschaft aan weduwen en alleenstaande vrouwen. De Gemeente verleende een subsidie van f 500,—-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 144