1 I I i 1 'i I 145 V. op 1 Januari 1908 Het bestuur der Ziekenverpleging „Pniël” (Z.-O. Buiten singel n°. 76) berichtte ons, dat in de kliniek aan 472 stadspatiënten 3379 maal hulp werd verleend. In 165 gezinnen werden 2304 bezoeken gebracht. Uitgereikt werden aan stadspatiënten 1736 portiën soep, 1634 liter melk, alsmede bons voor eieren, brandstoffen en kruide nierswaren. Door de Gemeente werd een subsidie van f 500,— verleend. Geneeskundige dienst bij armen, verpleegd in hunne woningen. Namens het Bestuur van het Haagsche Vrouwen- Comité van het Ned. Roode Kruis werd ons medegedeeld, dat op de polikliniek 20 stadspatiënten zijn behandeld. Het Comité genoot van de Gemeente een subsidie van f 300, Jaarwedde, f 2500,— - 1000,— - 950 - 800 Wij verwijzen naar de verslagen van Inspectores over de Gemeenteapotheek en van het Burgerlijk Arm bestuur, opgenomen onder Bijlagen 17 en 26. De gezamenlijke belooningen der genees-, heel- en verloskundigen bedroegen f 14.237,50. Het Bestuur der Vereeniging Diaconessenarbeid in Wijk III (Zuid-Binnensingel n°. 10) deelde ons mede, dat de wijkzusters bij bezoeken aan huis 735 maal hulp verleenden. Op de spreekuren der geneesheeren Drs. Carrière, Heynsius en Filet werd 2294 maal en door de zusters 1535 maal hulp verleend en bij het baden 1081 maal. Er werden uitgedeeld 1275 eieren en 1130 liters melk. De gemeente verleende een subsidie van f 500, Een apotheker met vrije woning, vuur en licht. Twee apothekersbedienden, ieder Een apothekersbediende Aan de Gemeenteapotheek waren o. m. werkzaam: 10 1 V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 145