147 VIII. mededeeling van het Bestuur, 31 meisjes verpleegd en bedroeg het aantal verpleegdagen 1128. In het Reddingshuis van het Leger des Heils werden 59 meisjes verpleegd en bedroeg het aantal verpleeg dagen 7381. f keurmeester 1800 1100,— 1050,— 900,— 800 700,— 450 300 veran- Toezicht op levensmiddelen. De gewone keuring van vleeseh en viseh had plaats. De dienst der keuring op Zon- en feestdagen werd zoodanig gewijzigd, dat behalve de gewone surveil lancedienst, welke op die dagen gehandhaafd bleef het bureau van keuring aan het Zieken slechts geopend is in de morgenuren, en wel van 15 Maart tot 15 October van 6 tot 10 uren en van 15 October tot 15 Maart van 8 tot 10 uren. De tijdelijk-keurmeester M. J. Hammingh werd, met ingang van 1 Augustus 1907, in vasten dienst aangesteld. De keurmeester A. P. de Bruijn werd in de gelegen heid gesteld den Rijkscursus ter verkrijging van het diploma voor hulpkeurmeester te volgenhij werd als zoodanig gediplomeerd. Op 1 Januari 1908 bestond het personeel uit: Een le keurmeester van vee en vleeseh Drie keurmeesters, ieder Twee Een keurmeester Een Een (tijdelijk) Twee keurmeesters van de visch Een keurmeester In den toestand der gebouwen kwam geen dering. Het afgekeurde vee en vleeseh werd weder door middel van den digestor in nuttige handelsproducten omgezet. Deze dienst werd, in overleg met den Direc teur der Openbare Reiniging en den Hoofdcommissaris van Politie, gereorganiseerd. Een overzicht van den aanvoer van het te bewerken vleeseh en van het verloop der bewerkingen treft men aan in het verslag van de Openbare Reiniging (Bij lage no. 50.) Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 147