149 en drinkwaren van IX. Gezondheidscommissie. Als No. 39 is onder de bijlagen van dit verslag op genomen het Verslag van de bevindingen en handelingen van de Gezondheidscommissie voor deze Gemeente. locale algemeene locale algemeene locale algemeene Een verslag van het Hygiënisch Genootschap te s-Gra- venhage is onder de bijlagen opgenomen als No. 18. Bovendien werd herhaaldelijk versch vleesch, dat niet voorzien was van een goedkeuringsmerk van een abattoir of Rijks veearts, maar overigens van goede kwa liteit was, naar de plaats van herkomst teruggezonden. Het aantal noodslachtingen bedroeg 318, zijnde 144 paarden, 29 runderen, 79 varkens, 49 kalveren, 11 scha pen, 5 geiten en 1 ezel. Herkeuring werd 8 maal aangevraagd; drie maal volgde gedeeltelijke goedkeuring, de overige malen bleef de afkeuring bevestigd. Tegen de overtreders van de bepalingen der Alge- gemeene Politieverordening op de keuring van vee en vleesch, werd proces-verbaal opgemaakt, met het gevolg dat 23 malen eene veroordeeling volgde. Aan het einde van het jaar oefenden 213 vleesch- houwers, 116 spekslagers, 13 paardenslagers en 4 lams- slagers hun bedrijf in deze Gemeente uit; bovendien werd door een groot aantal winkeliers toebereid vleesch verkocht. met algemeene tuberculose. Omtrent den Keuringsdienst van eet- verwijzen wij naar het verslag van den Directeur van dien dienst, opgenomen onder de bijlagen, als n°. 48. Omtrent het voorkomen van tuberculose bij het ge slachte vee zij vermeld, dat werden aangetroffen 13 runderen 436 47 varkens 61 2 kalveren 3 1 geit n r n y> v n n T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 149