13 1913 1913 1913 M. DE Mos JZN. Dr. J. Th. Mouton G. DE WlJS Met den eersten Dinsdag van September traden af, voor district Ide heeren Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel, J. A. Sillevis LWzn., S. Vas Dias, P. F. van Wieringhen Borski en Mr. J. A. H. Baron van Zuijlen van Nijevelt; voor District II: de heeren Mr. J. B. van Berckel, Mr. W. Dolk, E. L. A. Penn, W. J. van Sandick en J. Simons; voor District III: de heeren B. Janse Johzn., P. H. van der Kemp, M. deMosJzn., Dr. J. Th. Mouton en G. de Wijs. De heeren Repelaer van Driel en Baron van Zuijlen van Nijevelt (die in district II werd gekozen) werden vervangen door de heeren L. Hoejenbos en C. D. Wesse ling, terwijl de heeren van Berckel, Dolk en W. J. van Sandick werden vervangen door de heeren Jhr. S. van Citters, Mr. A. M. de Groot en Mr. J. A. H. Baron van Zuijlen van Nijevelt. De overige heeren werden bij de periodieke verkiezing herkozen. De heer Van Gils berichtte bij brief van 19 November, dat hij zijne woonplaats te Voorburg zou vestigen en daarom zijne functie als lid van den Gemeenteraad zou moeten neerleggen. b. Het College van Burgemeester on Wethouders. Ter vervulling der vacaturen van Wethouder, ont staan door de periodieke aftreding als lid van den Raad van de heeren Dr. .1. Th. Mouton, J. Simons en G.de Wijs, had in de Raadsvergadering van 3 September eene verkiezing plaats. De heer Mouton, die gedurende 20 jaren de functie van Wethouder heeft vervuld, wenschte .voor eene herbenoeming niet meer in aan merking te komen; in zijne plaats werd benoemd de heer R. A. van Sandick. De heeren Simons en de Wijs werden herbenoemd. In de Raadsvergadering van 30 October werd besloten tot de benoeming van een vijfden Wethouder; als zoo danig werd den llden November gekozen de heer H. de Wilde. Op 1 Januari 1908 bestond het College van Burge meester en Wethouders uit de heeren: I J aar van aftreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 14