n 151 a. b. wangedrag of andere 3e le 2e 3e wegens redenen 3 agenten van politie 3de klasse. Een inspecteur 1ste klasse, een agent zijn overleden. De Recherche werd uitgeoefend door: 1 hoofdinspecteur. 1 inspecteur le klasse, 1 inspecteur 2e klasse, 6 brigadiers en 40 agenten le, 2e en 3e klasse. Aan verschillende dienaren van politie werden wegens overtredingen hunner instructie boeten opgelegd tot een bedrag van f 38.—. Aan eenigen werden voor bijzon dere plichtsbetrachting enz. belooningen toegekend tot een bedrag van f 3125,94. Bovendien werd wegens bijzondere diensten vanwege het Gemeentebestuur uit de gemeentekas f 2429,onder het personeel verdeeld. Van particulieren ontvingen de brigadiers en agenten f 3094,van welk bedrag de helft werd gestort in de remuneratiekas, waaruit werd uitgekeerd aan eiken brigadier en eiken agent le, 2e en 3e klasse t 4.05. Aan de 4 Commissariaten van politie werden gedurende het afgeloopen jaar in bewaring gesteld 3276 personen, van wie 130 als voorloopig aangehouden aan de Justitie zijn overgeleverd. Hieronder waren er wegens bedelen 14. Onder het getal in bewaring gestelde personen zijn Bovendien zijn aan de politie 2 geneesheeren ver bonden. Bevorderd werden tot hoofdinspecteur: 1 inspecteur 1ste klasse. tot inspecteur le klasse: 5 inspecteurs 2de klasse, tot inspecteur 2e klasse: 9 inspecteurs 3de klasse, tot inspecteur 3e klasse: 13 inspecteurs 3de klasse-tit. tot inspecteur 3e klasse-titulair5 klerken. tot brigadier le klasse: 1 brigadier 2e klasse. tot brigadier 2e klasse1 agent le klasse. tot agent le klasse: 65 agenten 2e klasse. tot agent 2e klasse: 122 agenten 3e klasse. Benoemd werden 12 klerken. Op hun verzoek werden eervol ontslagen 1 inspecteur van politie le klasse. 1 1 agent 3 agenten Ontslagen werden brigadier en een c. d. e. fi ll, i.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 151