152 276 106 18 1 begrepen 568 gesignaleerden, 31 vreemdelingen, die, geen voldoende middelen van bestaan bezittende of niet voorzien zijnde van legitimatiebewijzen, over de grenzen des Rijks werden gebracht en 132 minderjarigen, die op transport werden gesteld naar ouders of voogden. Door de politie werd aan 109 personen en 21 kinderen nachtverblijf verleend. In de logementen namen volgens de nacht lijsten 70211 personen intrek en wel 42121 in de grootere en 28090 in de kleinere. Onder het getal logeergasten in de groote hotels zijn begrepen 12472 personen met 504 bedienden, die gedu rende het badseizoen te Scheveningen verblijf hielden. De legitimatiepapieren werden geviseerd van 247 vreemdelingen, die zich hier metterwoon vestigden. Ter verkrijging van buitenlandsche paspoorten werden 230 attesten afgegeven en geviseerd 82 binnenlandsche paspoorten. Het aantal aangegeven gevonden voorwerpen be droeg 9724. Kenmerken van besmettelijke ziekten werden aange hecht ten getale van 401 en wel voor: roodvonk diphteritis febris typhoïdea typhus-abdominalis Er werden in het afgeloopen jaar uitgereikt 1157 vergunningen van verschillenden aard. Op 31 December stonden te boek 118 logementen (waaronder slaapsteden), 101 pensions, 497 plaatsen, waar met vergunning sterke drank in het klein wordt ver kocht, (met uitzondering van de ^bijzondere- en de logements-vergunningen”), 105 restauratiën, 136 uitdra gerijen, 150 bewaarplaatsen van varkens, 328 mestver- zamelingen, 186 slachterijen, 106 stationneerende rijtui gen, 19 straatmuzikanten, 120 bestellers en wegwijzers en 18 huizen, waarin gelagen worden gezet, die een uur vóór den vastgestelden tijd mogen geopend worden. Ingevolge art. 12 der Veiligheidswet werden aange geven 1353 ongelukken, en krachtens art. 10 der Arbeids wet werden uitgereikt 2901 arbeidskaarten. Op 31 Dec. werd in 2139 plaatsen, waar arbeid werd verricht, gewerkt met 3174 jongens en meisjes beneden de 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 152