153 647 67 40 12 90 26 31 69 721 125 1968 363 104 103 49 14 145 11 32 1011 98 134 188 312 152 31 4 74 het doen van natuurlijke behoeften op verboden plaats 497 jaren en met 3321 vrouwen. Het aantal inspectiën in die werkplaatsen gehouden, om de naleving der bepa lingen van de Arbeidswet na te gaan, bedroeg 4553. Aan 334 hoofden van bedrijven werd toegestaan voor een bepaalden tijd den arbeid van jeugdige personen of vrouwen, in hunnen dienst, te doen voortduren, langer dan het voor hun bedrijf vastgestelde uur. Gedurende het afgeloopen jaar werden geregistreerd 15368 opgemaakte processen-verbaal, waarvan 2115 aan den Officier van Justitie en 13253 aan de Ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht werden gezonden. Onder deze processen-verbaal waren er ter zake van bedelarij mishandeling zware mishandeling wederspan nigheid diefstal diefstal onder verzwarende omstandigheden beleediging verduistering bedrog misdrijf tegen de zeden misdrijf tegen het leven valschheid in geschrifte dierenmishandeling huisvredebreuk overtreding op de tapperijen op de stationneerende rijtuigen op het rijden (rijden zonder licht, te hard rijden, enz.) met voertuigen door mechanische kracht voortbewogen met rijwielen berijden verboden wegen en paden overtredingen betreffende honden verontreiniging der straat spelen met geld op straat bereiden van straten in verboden richting zich niet verwijderen uit een volksoploop zwemmen buiten de aangewezen plaatsen uitkloppen van voorwerpen op verboden tijd 77 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 153