154 555 30 264 30 405 42 12 we- 41 17 64 24 53 3 5 23 27 260 394 40 25 390 61 16 3 2522 229 413 het innemen van gemeentegrond zonder vergunning het zitten in een raamkozijn het uitoefenen van het bedrijf van straatmuzikant zonder vergunning invoer van niet gekeurd vleesch venten van koopwaren op Zondag met luider stem drijven van vee op verboden wijze zitten op een hondenkar klimmen op een tramrijtuig postvatten als besteller op verboden wijze afsteken van vuurwerk zonder vergunning. houden van openbare vermakelijkheden zonder vergunning onbeheerd laten loopen van trekdieren op straat bezigen van ongenummerde handwagens. rijden met kreupel of gewrnnd trekdier overtreding der drankwet wapenwet jachtwet ijkwet arbeids- en veiligheidswet vogelwet spoor w ego vertreding dronkenschap burengerucht straatschenderij laten staan van rij-, trek-, of lastdieren op den openbaren weg, zonder de noodige voorzorgs maatregelen te hebben genomen niet opvolgen van de bevelen van de politie loopen op verboden grond opgeven van een valschen naam het aanbevelen van gedrukte stukken op de open bare straat zoodanig, dat de openbare orde werd verstoord De overige processen-verbaal werden opgemaakt gens andere strafbare feiten van verschillenden aard. De geconstateerde schade door misdrijf bedroeg f81.417,21. Kennis werd genomen van 25 zelfmoorden. Twee agenten waren gesteld ter beschikking van het Bouw’- en Woningtoezicht en één brigadier-titulair ter beschikking van de ambtenaren van het Openbaar 71 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 154