I I 157 It behandeld werden overeenkomstig het voorschrift der vorengenoemde circulaire. Tengevolge hiervan kwam de Commandant van de politiekruiser Hr. Ms. „Zeehond”, zoo dikwijls als het binnenvallen van dat schip samenviel met dat der bovengenoemde schepen, te mijnen bureele d? aangiften dier schippers bij proces-verbaal opnemen en werd mij bij’een dier gelegenheden door dien Commandant mede gedeeld, dat aan de aangifte van de SCH 407 geen ge volg kon worden gegeven, omdat deze te vaag was. De opname der aangiften van vier schippers bleef achterwege en w el van de SCH 36 SCH 279 SCH 287 SCH 437, omdat hun samentreflfen met den Commandant, steeds niet gelukte. Intusschen was het Z. E. den Minister van Justitie gebleken, dat die regeling wijziging behoefde en daarom werd de circulaire van 14 Mei 1907 ingetrokken en vervangen door die van 16 December 1907, 2e Afd. A No. 311, waarbij aan de Waterschouten wordt voorge schreven voortaan de aangiften der schippers en hunne getuigen zoo uitgebreid mogelijk in geschrift te brengen en te doen onderteekenen en deze ter verdere ver volging aan den Directeur en Commandant der Marine te Willemsoord op te zenden. Evenwel is mij tot nu toe van eenig gevolg van al die aangiften niets bekend geworden. Omtrent een aanklacht van den schipper van de SCH 151, tegen den gezagvoerder van de stoomsleep- boot „Wodan” der firma Smit te Rotterdam, wegens vernieling van netten, heb ik, na vergeefsche poging tot minnelijke schikking, dezen schipper den raad ge geven een civiel geding aan te gaan, terwijl een aan klacht van den schipper van de SCH 420 tegen de VI. 92 terzelfder zake, in onderzoek is. De Scheveningsche vloot bestond op 31 December j.l. uit 172 loggers of sloepen, 6 loggerbommen, 4 stoom schepen, 148 bommen, 11 garnalenbooten, 14 schokkers, bottlers en blazers. De aanmonstering had geregeld plaats met inacht neming der wettelijke voorschriften. Het getal deserteurs bedroeg 23, terwijl gedurende de haringvisscherij vijfmaal de toepassing gevraagd werd •I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 157