158 - 1000 week - 15,50 De Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van dieren deelt ons mede, dat zij wederom eenige uitbreiding onderging: het aantal afdeelingen klom tot 16. In het Hoofdbestuur hadden geene mutaties plaats. Ter algemeene vergadering op 29 Februari j.l. werden de aftredende leden herkozen. Als blijk van ingenomenheid met het voorzichtig rijden per jaar f 4000, - 1500, 16,50 15,50 14,50 van art. 402 Wetboek van Koophandel om onwillige schepelingen tot hun verhuurden dienst te verplichten. Het getal analphabeten bedroeg 68, waarvan er 57 te Scheveningen thuis behoorden. Op den 13en November is de bomschuit SCH. 82 van den reeder Jasper Knoester bij het binnenioopen met stormweder binnen de pieren van de haven tegen de steenen glooiing stukgeslagen, zoodat schip en lading verloren gingen. De bemanning werd gered; de schuit was verzekerd. De zee eischte drie menschenlevens, terwijl een schepe ling gedurende de reis ziek geworden, op zee overleed. Het personeel bij de Brandweer bestond op 1 Januari 1908 o.m. uit: Een commandant lste brandmeester met vrije woning enz. brandmeester. en vergoeding gemis vrije woning, telegrafistper jaar - 1100, - 1000,— 18,50 17,50 16,50 hoofdbrandwacht le kl. le kl. Twee hoofd brandwachten 2e kl. ieder en vergoeding voor gemis vrije woning. Vijf hoofdbrandwachten 2e kl. ieder per week - en vergoeding voor gemis vrije woning. Een machinistper week - hulp-machinist- Voor verdere mededeelingen betreffende de Brandweer verwijzen wij naar het verslag van den Commandant, opgenomen onder de bijlagen van dit verslag als No. 37. n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 158