I i 159 A! der trambestuurders werd aan een hunner, die als bij zonder verdienstelijk ten deze was gesignaleerd, eene bronzen medaille met getuigschrift verleend. Door middel van reclame en propaganda werd ijverig getracht het mishandelen van paarden door coupeeren en opzetteugel tegen te gaan. Met voldoening werd kennis genomen van de ook voor trekdieren goede bepalingen in het bestek voor de aanbesteding van het Vredes-paleis. Voor de toepassing van de methode tot verdooving van het slachtdier door middel van een schiettoestel, alvorens het te gaan slachten, werd ook in het afge- loopen jaar met succes gearbeid. Van het metalen reclamebord en van verschillende vlugschriften werden de voorraden uitgeput, zoodat heraanschaffing moest plaats hebben. Naast de beknopte, uiterst goedkoope handleidingen, betreffende de verzorging van paard en ezel, hond en kat, zullen het licht zien, die voor het houden van kamer- vogels, hoenders en duiven. In het afgeloopen jaar kwam het n.l. tot bekroning van de beste antwoorden, op de uitgeschreven prijsvraag ingekomen. Belooningen werden weder toegekend aan een groot aantal politie-beambten, terwijl geïllustreerde wand- kalenders weder werden verspreid onder de gemeente scholen voor lager onderwijs. Aan de handhaving van de bepalingen nopens de behandeling van dieren werd als altijd medegewerkt. Het bestuur van het Nederlandsch Toevluchtsoord voor noodlijdende Dieren bericht ons, dat het afgeloopen dienst jaar voor de Vereeniging zeer voorspoedig was en dat de voortdurend stijgende belangstelling duidelijk aantoont dat het „Dierenasyl" in eene zeer groote behoefte voorziet. liet aantal leden te’s-Gravenhage woonachtig bedroeg bij den aanvang van het jaar 326er traden 85 nieuwe leden toe, terwijl het aantal door vertrek, overlijden en bedanken, met 18 verminderde, zoodat op 31 Augus tus 1907 bovenbedoeld aantal leden bedroeg 393. Het aantal begunstigers te ’s-Gravenhage bedroeg 36 er traden er twee toe, terwijl het aantal met drie ver minderde, zoodat er bij het einde van het boekjaar 35 overbleven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 159