160 Voor de leden en begunstigers buiten ’s-Gravenhage bedroegen die getallen resp. 33 en 26, het aantal leden vermeerderde met 9, terwijl het aantal begunstigers het zelfde bleef. Het totaal aantal leden bedoeg bij den aan vang van het jaar 435 en dat der begunstigers 61. In het Bestuur hadden geene veranderingen plaats. De aftredende leden, de heeren I. W. O. Wolterbeek, S. B. Criellaert en Jhr. M. B. W. Dittlinger, werden met nagenoeg algemeene stemmen herkozen. Volgens rooster moeten in 1907 aftreden, doch zijn dadelijk herkiesbaar, de heeren A. A. Polvliet en N. L. Burman Eyk tot Zuijlichem. De volgende veranderingen en verbeteringen werden aangebracht. Tengevolge van de toename van het aantal noodlijdende honden, werd een gedeelte van het oude kattenverblijf daarvoor ingericht, zoodat deze daardoor meerdere ruimte hebben verkregen. Verder werden in de nachtverblijven der asylhonden doelmatige houten hok ken aangebracht en in de buitenkennels houten vlonders. Teneinde de kleine kosthonden, die meer onderhevig zijn aan koudevatten, warmer en meer tocht vrij te kunnen verplegen, besloot het bestuur de le étage van het nieuwe gebouw, oorspronkelijk voor katten bestemd, voor kleine honden te doen inrichten en werd in den zijgevel een deur aangebracht, toegang gevende tot een afgerasterd plat boven het kattengebouw, om die hondjes gelegenheid te geven tusschenbeide in de openlucht te kunnen vertoeven. Van de gelegenheid om dagelijks gratis de inrichting te bezoeken, werd in het afgeloopen jaar wederom door honderden gebruik gemaakt. Het aantal kostdieren bedroeg op 31 Augustus 1907, 74 honden en. 31 katten en dat der noodlijdende dieren, 31 honden en 9 katten. Ingebracht werden om te worden verpleegd, 790 honden en 247 katten en 315 zwervende honden en 227 zwervende katten. Kosteloos afgestaan werden 138 honden en 116 katten en tegen geringe vergoeding 51 honden en 50 katten, terwijl 16 verloren honden en 5 katten door de eigenaars in het asyl werden teruggevonden. Kosteloos werden afgemaakt 916 honden en 388 katten en tegen betaling 426 honden en 285 katten. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 160