161 HOOFDSTUK VII. Nationale Militie en Schutterij. Nationale Militie. a. b. Schutterij. Van wege de Haagsche politie werden 4 honden en 2 katten ingebracht. Ook dit jaar was de toestand der Vereeniging zeer gunstig, de rekening bedraagt in ontvangst en uitgaaf f11012.64, sluitende met een batig saldo van f992,095. het aandeel is berekend dat der ingelijfden bij de landmilitie. dat der ingelijfden bij de zeemilitie waarvan voor volledige oefening 530 man en voor korte oefening 224 man. Het aandeel der gemeente in de lichting 1907 bedroeg 754 man het aantal ingeschrevenen in de gemeente, waarnaar 2243 man; 732 22 Ingevolge artikel 40 der Landweerwet, zooals dat artikel werd gewijzigd bij de wet van 13 Juli 1907 (Stbl. No. 187) zijn op 2 Augustus 1907 de Schutterijen opgeheven en zullen dientengevolge de opgaven betref fende de Schutterij, welke sedert tal van jaren in dit verslag werden opgenomen, in het vervolg worden gemist. Na de opheffing had de afwikkeling der Schutterij geleidelijk plaats: de van het Rijk in gebruik zijnde geweren en het ledergoed werden door de leden der Schutterij ingeleverd en door de goede zorgen Van den Commandant naar ’s Rijks magazijnen overgebracht. Met toestemming van de Regeering werden de bij de Schutterij in gebruik geweest zijnde vaandels bestemd tot plaatsing, in het Gemeentemuseum. Het overgeven dier vaandels door den Commandant der Schutterij aan ons College had ten Raadhuize op plechtige wijze plaats in eene daartoe op Woensdag 31 Juli 1907 belegde buitengewone vergadering. De notulen dier vergadering laten wij hier volgen: V 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 161