163 „Kolonel, Mijne Heeren! .Wij hebben kennis genomen van de beslissing der „kennis te stellen en hem uit te noodigen zoodra mo- „gelijk bedoeld vaandel aan U over te dragen. „Mocht bij gemis van een daartoe geschikte gelegen heid bij U bezwaar bestaan het vaandel in de gemeente „te bewaren, dan kan het bedoelde vaandel aan mij „ter bewaring worden opgezonden. „Ik houd mij aanbevolen voor een spoedig bericht „hoe in deze zal worden gehandeld. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, (get.) A. IJZERMANS, lo. C. Hierna verleent de Voorzitter het woord aan den Kolonel, die ongeveer de volgende toespraak houdt: „Voldoende aan de opdracht daartoe, verklaarde spre- „ker hier gekomen te zijn om de vaandels van de „dienstdoende schutterij den oden Juni 1815 met groote „plechtigheid aan haar geschonken door H. K. H. de „hertogin van Brunswijk aan Burgemeester en Wethou ders over te dragen. „Gedurende 93 jaar, zijn zij het verheven symbool „geweest van trouw aan Koning, Koningin en Vaderland „en gehoorzaamheid aan de wet. Wij kunnen er ons „op beroemen, deze vaandels steeds met eer en trouw „gedragen te hebben. Thans, nu het oogenblik gekomen .was om er voor goed afscheid van te nemen, verklaarde „spreker niet te kunnen ontveinzen daarbij diep aan gedaan te zijn. Veertig jaren toch had hij bij het corps „gediend, zijn leven er aan gewijd en was er altijd met „hart en ziel bijgeweest. Thans, aldus eindigde spreker, „is dat alles voorbij en hebben wij ons te onderwerpen „aan de gestelde macht. Ik vertrouw dat aan de vaandels .zoodanige plaats dooi’ U gegeven zal worden als over eenkomt met de wijze, waarop zij gedragen werden „en daarmede, mijnheer de Burgemeester en heeren .Wethouders stel ik in Uwe handen de twee vaandels „van het regiment dienstdoende schutterij”. De Kolonel-zijne toespraak geëindigd hebbende, wordt deze door den Burgemeester met de volgende rede beantwoordt i-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 163