167 Inkwartiering. c. d. Vereenigingen tot oefening in den wapenhandel. Het is ons eene aangename taak hier ter plaatse nog te kunnen Vermelden, dat aan Jhr. Mr. W. V. R. K. Baud, die ruim veertig jaar aan de dienstdoende schut terij in deze Gemeente, laatstelijk als Kolonel, Com mandant, verbonden was, bij Koninklijk Besluit van 9 October 1907 No. 47 in dien rang een eervol ontslag werd verleênd, onder dankbetuiging voor de veeljarige goede diensten door hem in verschillende betrekkingen bij de Schutterij bewezen en met toekenning van den rang van Generaal-Majoor. Het aantal gewone leden der ’s-GravenhaagscheSchiet- vereeniging Prins der Nederlanden” bedraagt 54, tegen 45 in het afgeloopen jaar. Op een der schietbanen van de Gemeente, welke tegen eene vergoeding van f 10.per jaar aan de vereeniging .in bruikleen is afgestaan, werd eenmaal per week, des Zondagsmorgens van 81/, tot 12 uur, geschoten in knielende houding op afstanden van 200, 225 en 300 M., waarbij geregeld 34 a 40 leden tegen woordig waren. De vereeniging bestaat voornamelijk uit oud-gegradu- De hier bestaande vereenigingen vermeldden o. m. het volgende: Volgens de krachtens art. 17 der wet van 14 September 1866 (Staatsblad n°. 138) in 1907 opgemaakte lijsten, kunnen bij de ingezetenen worden ingekwartierd te ’s-Gravenhage 16887 manschappen (waaronder 4084 officieren), te Scheveningen 1351 manschappen (waaronder 477 officieren) en zijn er respectievelijk 1897 en 284 plaatsen tot stalling van paarden bij particulieren en stalhouders beschikbaar. Tegen de lijsten werden geene bezwaren ingebracht 44 manschappen werden in 1907 bij ingezetenen inge kwartierd. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 167