168 eerden van leger en vloot, zoodat militaire hulp voor haar niet noodig werd geacht. De uitkomsten der oefe ningen waren beslist best te noemen. Door de vereeniging werd deelgenomen aan den Nationalen Schietwedstrijd te Loosduinen. Op den huis- houdelijken wedstrijd van schietvereenigingen, welke zich op het Proefveld oefenen, werd een-eerste prijs gewonnen. Andere dan schietoefeningen werden niet gehouden. Teneinde de leden ook des winters geregeld bezig te houden werden nu en dan oefeningen gehouden in het buksschieten, waarbij zeer goed werd geschoten. De af deeding ’n-Gravenhage ran de Nederlandrche Weer- haarheids eereeniging telde op 31 December 82 gewone leden, 1 eerelid en 12 begunstigers. De vereeniging heeft in gebruik twee der op de vlakte van Waalsdorp gelegen Rijksschietbanen. De schiet oefeningen, met het geweer M ’95, hebben in hetafge- loopen jaar, met uitzondering van de maand Augustus, het geheele jaar door geregeld 3 maal in de 14 dagen plaats gehad. Het gemiddeld aantal deelnemers bedroeg 20. De Scherpsehuttersvereeniging Wilhelmina” bestaat uit 45 gewone en 2 eereleden. Aan de vereeniging was in gebruik gegeven een der militaire schietbanen op de vlakte van Waalsdorp, ter lengte van 500 M. Er werd geschoten op afstanden van 150 tot 300 M. op de schoolschijf en kopschijf (tirailleurvuur). Het aantal oefeningsdagen in het afgeloopen jaar bedroeg 27 en het gemiddeld aantal deelnemers 32. De vorde ringen in het schieten waren zeer goed. Van militaire onderwijzers werd geen gebruik gemaakt en door het Rijk geen hulp van technischen aard verleend. Aan den schietwedstrijd te Arnhem werd door één en te Loosduinen door drie groepen, elk van 5 schutters, aan den Hoofdkorpswedstrijd deelgenomenop deze wedstrijden werden 3 Korpsprijzen behaald, benevens eenige personeele prijzen. Gedurende de wintermaanden blijven de leden zich oefenen in het schieten met geweren tot kamerschiet- oefeningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 168