169 De Scherm-, Schiet-, Exercitie- en Gymnastiekvereeniging „Emma” telde aan liet einde des jaars 20 gewone leden, 3 eereleden, 2 leden van verdienste en 8 donateurs. Schietoefeningen worden zeer weinig gehouden, de scherm- en gymnastiekoefeningen gaan zeer goed voor uit; 2 a 3 maal per jaar worden marschoefeningen gehouden. Het aantal leden van de Scherpschuttersvereeniging „Oranje Nassau" bedroeg aan het einde des jaars 75 gewone leden, 4 buitengewone leden en één eerelid. Bij de vereeniging zijn in gebruik schietbanen van 150, 225 en 300 M., toebehoorende aan de vereeniging „Le Petit St. Hubert”. Op 54 oefeningsdagen met ge middeld 20 deelnemers werd op genoemde drie afstanden geschoten. Er werd geen gebruik gemaakt van militaire onderwijzers,’ terwijl ook geen hulp van technischen aard door het Rijk werd verleend. Behalve de oefeningen met het geweer, hebben ook oefeningen met de revolver plaats gehad en wel op afstanden van 35 en 50 M. Van militaire onderwijzers werd geen gebruik gemaakt en hulp van technischen aard werd van wege het Rijk niet verleend. De afdeeling nam deel aan den jaarlijkschen schiet wedstrijd te Loosduinen en behaalde aldaar den lsten prijs in den tirailleurvuurwedstrijd. In den personeelen tirailleurvuurwedstrijd werden aldaar nog door leden der vereeniging behaald 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Behalve de oefeningen in het schieten werden nog gehouden oefeningen in gymnastiek en militaire exer citiën, schermoefeningen, wielrijdersoefeningen, zoomede velddienstoefeningen. Na afgelegd examen werd bevorderd tot sergeant der Ned. Weerbaarheids-Vereeniging één lid, terwijl een tweetal leden den rang van korporaal behaalden. Voor de leden der afdeeling wordt een geregelde cursus gehouden voor de opleiding tot het examen voor den rang van vaandrig, sergeant en korporaal bij het korps der Ned. Weerbaarheids-Vereeniging, aan welke cursussen door verschillende leden wordt deelgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 169