170 In het verslag van de afdeeling x-Gravenhage van de Vereeniging Volksweerbaarheid” wordt medegedeeld, dat het aantal gewone leden 396 bedraagt. De vereeniging heeft de beschikking over twee schiet banen der voormalige dd. schutterij. Er werd des Zondagsmorgens geschoten op afstanden van 200 en 300 M. met het geweer M '95. Het aantal deelnemers, dat zich voor deze oefeningen had opgegeven bedroeg ongeveer 100de opkomst op de verschillende oefenings- dagen was echter niet altijd even groot. De oefeningen, welke onder hoofdleiding staan van den heer G. C. Baerends, vroeger luitenant-adjudant der d.d. Schutterij, werden geleid door een sergeant der Jagers. Margaschijf en seinvlaggen werden van het Rijk in bruikleen bekomen. De Schietvereeniging „Door Oefening Beter’ telt 44 leden. Door de Vereeniging wordt gebruik gemaakt van een der schietbanen, lang 700 M., op de vlakte van Waals- dorp. Er werd geschoten op afstanden van 100. 150, 200. 300 en 400 M. met het geweer M ’95 in 29 oefe ningen, waarbij de opkomst der leden gunstig was. Hulp van technischen aard werd door het Rijk niet verleend. Door de Vereeniging werd deelgenomen aan den tvedstrijd, uitgeschreven door de vereenigingen, welke hare oefeningen houden op de vlakte van Waalsdorp, waarbij zij een verguld zilveren medaille behaalde in den korpswedstrijd voor koninklijk erkende schietver- eenigingen. Het aantal leden der Schietvereeniging „de Residentie” van de afdeeling ’s-Gravenhage en omstreken van den Koninklijken Nederlandschen Bond van Oud-Onderoffi- cieren bedraagt 26. De vereeniging maakt gebruik van een der schiet banen van de voormalige dd. schutterij, ter lengte van 300 M. Er werd geschoten op afstanden van 100, 150, 200, 250 en 300 M. op 28 oefenipgsdagen. De opkomst bij de zomeroefeningen was gemiddeld 25 en bij de winteroefeningen gemiddeld 20 leden per oefening De vorderingen der leden waren van dien aard, dat met !fi?W

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 170