171 Ver- I uitzondering van enkele, alle leden met succes aan de oefeningen op 300 M. konden deelnemen. Een tweede- luitenant der Landweer en een reserve-sergeant-majoor, leden der vereeniging, traden als leiders bij de oefe ningen op. Door de vereeniging werd deelgenomen aan den wed strijd te Arnhem, ter gelegenheid van het jaarfeest van den Bond, aan den Nationalen wedstrijd te Doesburg en aan dien te Loosduinen. Bij besluit der algemeene vergadering is de Vereeni ging, krachtens art. 17 der statuten, ontbonden als onderafdeeling van den Kon. Ned. Bond van Oud-Onder- offlcieren. Besloten is de vereeniging als zelfstandige vereeniging met den naam van Schiet- en Sportvereeni- ging „de Residentie” te doen voortbestaan en daarin tot het beoefenen ook van andere takken van sport gelegenheid te geven. I 4 Het Koninklijk Spherpschuttersgilde Oefening en maak’ telt 24 gewone leden. Het gilde maakt gebruik van 7 schietbanen, toebe- hoorende aan de Vereeniging „le Petit St. Hubert”. Van 25 April tot en met 12 September werd geregeld desx De Scherpschuttersvereeniging „Scheveningen” telde op ultimo December 62 leden. Op een der militaire schietbanen op de vlakte van Waalsdorp werd, gedurende het tijdvak van 1 April- 1 November 1907, eiken Zondag geschoten op afstanden van 150, 200 en 300 M. Het gemiddeld aantal deelnemers aan elke oefening bedroeg 35; het aantal oefenings- dagen 29. Van de hulp van militaire onderwijzers werd geen gebruik gemaakt. Geweren en patronen werden door het Rijk verstrekt. De vorderingen der leden waren goed. Door de Vereeniging werd deelgenomen aan den Nationalen schietwedstrijd te Loosduinen en aan een wedstrijd tusschen de vereenigingen, welke zich op de vlakte van Waalsdorp oefenen. In de wintermaanden werden eiken Zondag nog oefe ningen of wedstrijden gehouden in het schieten met de flobertbuks.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 171