172 In liet verslag van het Vrijwilligerscorps „Wilhelmina’' wordt medegedeeld, dat aan het einde des jaars het aantal gewone leden 37 bedroeg met 3 donateurs. Van 1 April tot 30 October werden geregeld eiken Zondag schietoefeningen gehouden op een der Rijksbanen op de vlakte van Waalsdorp. De nieuwe leden schoten hoofdzakelijk op 100 M., tot dat zij voldoende bedreven waren, om volgens het voorschrift op de schietoefeningen op grootere afstanden over te gaan. In het afgeloopen jaar werd door de vereeniging in korps- en personeeie wedstrijden deelgenomen o.a. te Rotterdam en op de vlakte van Waalsdorp. Donderdagsmiddags na 5 uur geschoten en wel op afstanden van 150, 225 en 300 M. met het Rijksgeweer M ’95; door-3 leden wordt geschoten met het Remington- geweer. Aan de oefeningen, waarbij geen gebruik werd ge maakt van de hulp van militaire instructeurs en geen hulp van technischen aard van wege het Rijk werd verleend, werd gemiddeld door 14 a 15 leden deelge nomen. De uitkomsten der oefeningen waren over het alge meen iets gunstiger dan in 1906. Door het gilde werd deelgenomen aan den schiet wedstrijd te Loosduinen in den hoofdkorpswedstrijd; het resultaat was iets ongunstiger dan in het afgeloopen jaar, daar slechts als 10de prijs een zilveren medaille werd behaald. De vereeniging „Haagsche Gymnasiale Schietvereeni- ging” telt 10 leden. Bij haar is in gebruik een schietbaan van het Rijk, gelegen op de vlakte van Waalsdorp. Geschoten werd op afstanden van 100, 150 en 300 M. en wel des Zater dagsmiddags en des Zondagsmorgens, zoowel des zomers als des winters. Vermits de leden dezer vereeniging door hun lid maatschap tevens zijn lid van de afdeeling 's-Graven- hage der Ned. Weerbaarheidsvereeniging, wordt door hen mede deelgenomen aan de door laatst genoemde vereeniging gehouden oefeningen in het exerceeren, schermen, de gymnastiek en den velddienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 172