I 1 .'i 173 n. o. P- <1- 14 5 1 1 1 1 1 4 1 1 54 1 4 5 1 2 4000 aan de Diaconie-armen der Nederduitsch Her vormde Gemeente te ’s-Gravenhage, doorC. M. Lavigne. 1000 aan het Roomsch-Katholiek Ziekenhuis van den Joannes de Deo, door Th. H. B. Snijders. en schenkingen bestonden uit: 1000 aan het Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbe stuur te Scheveningen, door Th. H. B. Snijders. 1000 aan de vereeniging van den H. Vincentius van Pauio, door alsvoren. 2000 aan het Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbe stuur te ’s-Gravenhage, door alsvoren. 2000 aan het Roomsch-Katholiek Weeshuis te ’s-Gra- venhage, door alsvoren. HOOFDSTUK VIII. Kerkeiyke Zaken. Voor den openbaren eeredienst bedraagt het getal kerkelijke gemeenten17 en gebouwen 42 Het getal dienstdoende leeraren of geestelijken is: a. voor b. d. e. f- fi ll, i. i- k. l. m. de Hervormden te ’s-Gravenhage - Scheveningen Evangelisch-Lutherschen Remonstranten Doopsgezinden Waalschen Anglikaanschen Duitsch-Evangelischen Christelijk Gereformeerden Gereformeerden te ’s-Gravenhage. Schev. (Kerk A) B). Roomsch-Katholieken (met inbegrip van Scheveningen, verdeeld in tien parochiën) Oud-Roomschen Apostolische Gemeente Hersteld Apostolische Gemeente Nederlandsch-Israëlieten Portugeesch- De voor godsdienstige doeleinden krachtens machti ging aanvaarde niakingen f n n V 9) V c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 173